Emmakerk Curacao

Subtitle

Blog

view:  full / summary

Startdienst

Posted by [email protected] on August 21, 2014 at 7:15 PM Comments comments (3)

Op 17 augustus 2014 hielden we onze jaarlijkse startdienst. Zoals gebruikelijk begonnen we om 9.15 uur met de voorzang van bekende liederen.Om half 10 begon de kerkdienst met de binnenkomst van de kerkenraad. De ouderling van dienst deed de mededelingen. Daarna stak een kind de paaskaars aan. Christus is het licht van de wereld. Hij is de opgestane Heer. Zijn licht schijnt over het graf heen. We begonnen de dienst met het zingen van Psalm 97. Daarna volgde een stil gebed, waarin we God persoonlijk om een zegen over de dienst vroegen. Dan volgde bemoediging en groet, met responsie van de gemeente. We zongen het Klein Gloria en baden het toenaderingsgebed, ook weer in responsie. Er was in deze dienst ook een koor: Forti Kantando. Het zong nu twee liederen: "Lead me Lord" (van Samuel Wesley) en "The beauty of the earth" (van John Rutter). Daarna volgde het gebed om de Heilige Geest en de opening van de Schriften. De Schriftlezing was Hand. 2:41-47 (over het leven van de eerste gemeente). Deze werd gelezen door een jongere. Daarna zong het voorzingkoor het lied van de week voor uit het nieuwe Liedboek. De gemeente zong het daarna. Een jongere zong een mooi lied, getiteld "I see grace". Daarna volgde een gesprekje met de kinderen. Ze bleven dit keer in de kerk in plaats van naar hun eigen ruimte te gaan voor de kindernevendienst. Nu gingen ze kleurplaten over diverse bijbelse thema's inkleuren. Maar voor ze dat deden, zongen we nog een kinderlied. De preek had als thema "Een levende gemeente". Daarna zongen we "De ware kerk des Heren" (gez. 303). Het koor zong dan nog weer twee liederen, te weten: "I will sing with the spirit" (van John Rutter) en "Ave Maria" (van Giulio Caccini). Hierna zongen we ons lied van belijden, "Ik geloof in God de Vader..." Hierop volgde een presentatie van commissies en groepen, zodat iedereen wist wie wie was en wie waarin zat. Daarna reikte de dominee aan twee jongeren, die de basisschool hadden verlaten, Bijbels uit. Hij wenste hun Gods zegen toe. Daarna declameerde een jongere een gedicht. We sloten de dienst af met dankzegging en voorbeden. Een diaken bad voor de noden van de wereld. We sloten het gebed af met de papiamentstalige versie van het gezongen Onze Vader. Iemand van Fundashon Gideon vertelde over hun project, waarvoor gecollecteerd werd. De gaven werden ingezameld en we baden voor de gaven. Tenslotte zongen we ons slotlied en ontvingern we de zegen. Na de dienst was er nog een gezellig samenzijn in de Flamboyant. Zie hier een opsomming van het gebeurde in de startdienst. De dienst duurde twee uur, wat langer dan normaal.


Rss_feed